Ubezpieczenia dla żeglarzy i motorowodniaków.

Share
A A A
2011
22.03 20:43
Przeczytane:
7359 razy
Komentarze:
0
Ocena:
0

Ogólne informacje o ubezpieczeniach dla Żeglarzy.

Link do stron Portalu Ubezpieczeniowego dedykowanych ubezpieczeniom jachtów, łodzi i sprzętu pływającego: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Ubezpieczenia, o których mowa są ubezpieczeniami dobrowolnymi. Ustawodawca nie narzucił obowiązku posiadania tego rodzaju ubezpieczeń. Nie musimy a jedynie możemy dokonać ich zakupu. Ponadto w ramach przepisów nadrzędnych ( w tym Kodeks Cywilny) istnieje pewna swoboda definiowania zakresu ubezpieczenia, oferowanego przez poszczególne zakłady ubezpieczeń. Tak, więc oferty poszczególnych firm ubezpieczeniowych różnią się od siebie.

Mając to na względzie odradzamy, sugerowanie się jedynie ceną przy ocenie ich atrakcyjności.

Dostępne na naszym rynku rodzaje ubezpieczeń:
ubezpieczenia jachtów od utraty, uszkodzeń i zniszczeń (CASCO)
ubezpieczenie mienia osobistego członków załogi
ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju w czasie transportu jachtu
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu śródlądowego
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków załogi
ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą i repatriacji dla członków załogi
ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą i repatriacji dla członków załogi

Analizując dostępne oferty warto zwrócić szczególną uwagę na brzmienie zawartych w nich zapisów. Poniżej przybliżamy hasła na które zwrócić należałoby szczególną uwagę przed ostatecznym zakupem polisy:

Suma ubezpieczenia – jest górną granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Mówiąc potocznie jest to maksymalna kwota, do jakiej ubezpieczony jest jacht.

Sumy ubezpieczenia dla jachtów należących do osób fizycznych definiowana jest zazwyczaj jako wartości rynkowa. Jest ona najczęściej rozumiana przez ubezpieczycieli jako: wartość odpowiadającą średniej cenie zakupu analogicznej jednostki o tych samych parametrach.

W przypadku natomiast, jachtów należących do firm, suma ubezpieczenia określana jest jako wartość księgowa brutto lub netto. Zwyczajowo wartość księgowa brutto jachtu rozumiana jest, jako księgowa wartość początkowa, uwzględniająca obowiązujące przeszacowania. Natomiast wartość księgowa netto rozumiana jest, jako księgowa wartość początkowa, po potrąceniu odpisów amortyzacyjnych.

Pamiętajmy, że suma ubezpieczenia powinna odzwierciedlać możliwie trafnie wartości jachtu, gdyż ubezpieczyciele stosują zasadę proporcji przy wypłacie odszkodowania. Ma to znaczenie w przypadku ubezpieczenia jachtów przez osoby fizyczne, gdzie jako wartość jachtu przyjmuje się jego wartość rynkową. W razie niedoubezpieczenia, tj. zadeklarowania przez ubezpieczającego sumy ubezpieczenia poniżej faktycznej wartości jachtu, odszkodowanie zostaje zmniejszone w takiej proporcji, w jakiej zadeklarowana suma ubezpieczenia pozostaje do faktycznej całkowitej wartości przedmiotu ubezpieczenia.

W odwrotnej sytuacji, gdy suma ubezpieczenia jachtu będzie wyższa od jego wartości, w większości przypadków, otrzymamy w przypadku szkody całkowitej, kwotę odpowiadającą wartości jachtu z dnia szkody a nie wartość zadeklarowaną do ubezpieczenia, jak mogłoby nam się wydawać. Tym samym, podanie przez nas wartości wyższej ani niższej nie jest dla korzystne.
Zakres ubezpieczenia - jest elementem określającym zakres zdarzeń, od których jesteśmy ubezpieczeni. W przypadku większości ubezpieczycieli zakres kompleksowego ubezpieczenia jachtów i żeglarzy ten jest mocno do siebie zbliżony. Powinien on jednak zawsze być możliwie szeroki i obejmować:

uszkodzenie lub zniszczenie jachtu wraz z osprzętem powstała podczas żeglugi, podczas postoju, manewrowania oraz podczas okresu wyłączonego z użytkowania
szkody w czasie transportu jachtu (kolizja, wypadek, kradzież)
pokrycie kosztów ratunku jachtu dotkniętego szkodą
pokrycie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
zabezpieczenia przed szkodą jachtu w razie jego bezpośredniego zagrożenia
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu śródlądowego
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków załogi
ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą i repatriacji dla członków załogi

W razie potrzeby zakres ubezpieczenia powinien zostać poszerzony o:ubezpieczenie rejsów próbnych, testów prototypów i pokazów
ubezpieczenie jachtu używanego jako rekwizytu
ubezpieczenie podczas używania jachtu do nauki lub doskonalenia żeglowania

Zakres terytorialny ubezpieczenia – może obejmować wody morskie i akweny śródlądowe (polskie, zagraniczne, polskie i zagraniczne) wraz z portami, przystaniami i zimowiskiem jachtu. Terytorialny zakres ubezpieczenia warto zawsze ograniczać do faktycznych miejsc żeglugi. Wpłynie to na ograniczenie kosztu składki.

Udział własny w szkodzie – dobrze jak jest najmniejszy lub go nie ma wcale. Jest to określona procentowo lub kwotowo część partycypacji naszej w kosztach szkody. Jeśli decydujemy się na ten zapis, odszkodowanie nasze będzie pomniejszone o tę kwotę.
Franszyza redukcyjna - jest to wartość podana kwotowo lub procentowo, o którą zawsze pomniejszana jest kwota odszkodowania.
Franszyza integralna - jest to wartość podana kwotowo lub procentowo, do której nie będzie wypłacone odszkodowanie a po przekroczeniu, której odszkodowanie będzie wypłacone w całości. Jest to zatem, korzystniejszy rodzaj franszyzy niż redukcyjna. Jeśli już towarzystwo upiera się na zastosowaniu franszyzy starajmy się by była to franszyza integralna i poziom jej był jak najniższy.
Redukcja sumy ubezpieczenia – polega ona na obniżeniu o wartość wypłaconego odszkodowania, sumy ubezpieczenia przyjętej na polisie. Jeśli więc mamy ubezpieczony jacht wraz ze sprzętem na 100 000 zł i ubezpieczyciel wypłaci nam w wyniku kradzieży np. silnika 30 000 zł, wówczas suma ubezpieczenia jachtu po wypłacie odszkodowania będzie wynosiła 70 000 zł. Jeśli chcemy posiadać dalej ubezpieczony jacht w 100% bo np. kupiliśmy nowy silnik również za 30 000 zł, powinniśmy go doubezpieczyć, do wartości pierwotnej tj. 100 000 zł.
Wyłączenia – listę wyłączeń (tzn. wypadków, których nie obejmuje ubezpieczenie) można znaleźć w warunkach ogólnych ubezpieczenia każdej firmy ubezpieczeniowej. Niektóre firmy (np. Warta) posiadają standardowy zakres ubezpieczonych wypadków oraz rozszerzony (np. o kradzież).
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej ubezpieczyciele odpowiadają za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w czasie i w związku z posiadaniem lub eksploatacją jachtu.

W tym ubezpieczeniu najważniejszym kryteriam jest suma gwarancyjna oraz wypadki wyłączone z ubezpieczenia.Suma gwarancyjna – jest to kwota, jaka zostanie wypłacona osobie poszkodowanej w wypadku. Należy pamiętać, że nawet najmniejszym jachtem można wyrządzić dużą szkodę przekraczającą wielokrotnie wartość własnego jachtu. Odpowiednio wysoka suma gwarancyjna może zabezpieczyć nas wobec takich roszczeń. Wyłączenia – listę wyłączeń można znaleźć w warunkach ogólnych każdej firmy ubezpieczeniowej.

Pełną treść artykułu wraz z kalkulatorami ubezpieczeń casco i oc jachtów znajdziecie na stronie: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod nr 0-22 423 59 38, 0-22 374 58 41.

Dodaj artykuł do:
alt

Komentarze: 0

Brak komentarzy

Kategorie artykułów

Najczęściej czytane

Inne tematy

2009 Sportina kupno jachtu Plymouth VOR, odsypisko Sycylia recenzja Łarpia Sail Festiwal vendeeglobe nomad transport postój jachtów rejsy ORC jacht film Puchar Księżniczki Zofii Łotwa Kula Zac Sunderland
Copyright © 2008-2011 Żeglarze.net
O serwisie Regulamin Polityka prywatności Bannery Kontakt