Regulamin portalu Żeglarze.net

§1. Informacje ogólne

Portal Żeglarze.net jest serwisem tematyczno-społecznościowym. Portal umożliwia Użytkownikom m.in. nawiązywanie kontaktów, dzielenie się wiedzą, zakładanie grup tematycznych, publikację materiałów i zamieszczanie ofert.

Portal jest własnością SailMedia sp. z o.o. w organizacji. Użytkownikami portalu mogą być osoby fizyczne. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą być użytkownikami serwisu za zgodą ustawowych przedstawicieli.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu, a w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników oraz uprawnienia i obowiązki właściciela portalu.

§2. Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, określający w szczególności warunki korzystania z portalu Żeglarze.net, prawa i obowiązki Spółki oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Spółki z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną;
  2. Spółce – należy przez to rozumieć SailMedia sp. z o.o. w organizacji, ul. Literacka 2/25, 01-864 Warszawa;
  3. Portalu – należy przez to rozumieć aplikację internetową, dostępną pod adresem www.żeglarze.net;
  4. Funkcjonalność – należy przez to rozumieć funkcję Portalu, umożliwiającą wykonanie określonego zadania, np. stworzenie galerii zdjęć, zamieszczenie materiału, założenie Grupy Użytkowników, wysłanie wiadomości do indywidualnego użytkownika, itp.
  5. Żeglarze.net – należy przez to rozumieć aplikację internetową, dostępną pod adresem www.żeglarze.net;
  6. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu, przejście procedury rejestracyjnej oraz zalogowanie się w Portalu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Spółkę w ramach Portalu;
  7. Profilu – należy przez to rozumieć istniejący w bazie danych Portalu zapis zawierający dane podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji, w tym dane osobowe wymagane do rejestracji oraz inne dane, których podanie jest dobrowolne.
  8. Administratorach – należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Spółkę do prowadzenia Portalu, w tym w szczególności do zarządzania uprawnieniami użytkowników, moderowania treści serwisu i udzielania wsparcia technicznego dla Użytkowników oraz do pilnowania porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników. Profile Administratorów są wyraźnie oznaczone.
  9. Materiale – należy przez to rozumieć wszelkie dane zamieszczany przez Użytkowników w Serwisie, w szczególności tekst, zdjęcie, materiał wideo, materiał dźwiękowy.

§3. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Użytkownikiem Portalu może być wyłącznie osoba fizyczna o ile:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo
  2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą następuje z chwilą dokonania przez Użytkownika rejestracji w Portalu i stworzenia Profilu Użytkownika.
 3. Dostępne w Portalu usługi obejmują m.in. tworzenie Profilu Użytkownika, tworzenie grup znajomych, wysyłanie wiadomości do innych Użytkowników, publikację materiałów, komentowanie materiałów publikowanych przez innych Użytkowników, zapraszanie innych osób do rejestracji w Portalu, edycję kalendarza wydarzeń.
 4. Dokonując rejestracji i zakładając w ten sposób Profil Użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym.
 5. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody wysyłając email na adres pomoc@zeglarze.net, co skutkuje usunięciem Profilu Użytkownika.
 6. Umowa świadczenia usług elektronicznych zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 7. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 8. Spółka rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów. Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Żeglarze.net.
 9. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom Usunięcie konta przez Administratorów na żądanie Użytkownika następuje w ciągu 72 godzin. W szczególnych przypadkach związanych z technicznym brakiem dostępu do serwisu przez Administratorów, usunięcie konta może nastąpić w czasie dłuższym niż 72 godziny.
 10. Usługi świadczone przez Serwis są bezpłatne, chyba że przy wyborze usługi wyraźnie zaznaczono inaczej.
 11. Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę płatną, na którą nie wyraził w sposób wyraźny zgody.
 12. Z zastrzeżeniem punktu 11, Spółka zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu powyższych czynności żadne roszczenia względem Spółki.
 13. Rejestrując się w serwisie, Użytkownik udziela Spółce prawa do wyświetlania mu materiałów o charakterze oferty handlowej, a także do przesyłania takich materiałów i ogłoszeń na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

§4. Rejestracja i Profil

 1. Do rejestracji wymagane jest podanie następujących danych:
  1. Imienia i nazwiska,
  2. adresu e-mail
  3. daty urodzenia
  4. hasła.
 2. Użytkownik może, zarówno w trakcie rejestracji jak i później, podać także dodatkowe dane. Podanie innych danych może przyczynić się do lepszego prezentowania Użytkownikowi treści i usług dostępnych w Portalu.

 3. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Administratorzy mają prawo:
  1. wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, lub
  2. zablokować Konto Użytkownika na czas potrzebny do wyjaśnienia sytuacji, lub
  3. skasować Konto Użytkownika.
 4. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą poprosić Użytkownika o przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Portalu. Spółka przetwarza dane użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Szczegółowe informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych dostępne są w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym w Portalu.
 6. Dokonując procedury rejestracji i tworząc Profil Użytkownik:
  1. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego treść,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach:
   • realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   • marketingowych i handlowych,
   • statystycznych,
  3. potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
 7. Rejestrując się w serwisie Użytkownik może, zaznaczając odpowiednie pole formularza, wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe informacji handlowych.
 8. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Profilu.
 9. Zabrania się udostępniania swojego Profilu innym podmiotom.

§5. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Portalu, w szczególności z takich jak: Wiedza, Galerie, Grupy, Market, Kalendarium. Użytkownik ma prawo zamieszczania w Portalu materiałów.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Portalu wysyłając wiadomość email na adres pomoc@zeglarze.net.
 3. Użytkownik nie może bez wyraźnej zgody Administratorów korzystać z funkcjonalności Portalu, (w szczególności możliwości wysyłania wiadomości prywatnych) do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych niezamawianych przez użytkownika treści o charakterze komercyjnym. Zastrzeżenie to nie dotyczy ogłoszeń o tematyce zgodnej z charakterem Portalu zamieszczanych w dziale Market.
 4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi usunięcie jego Profilu. Działanie Użytkownika polegające na próbie zakłócenia funkcjonowania Portalu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 5. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
  2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników.
 6. Zamieszczanie w Portalu materiałów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem lub naruszających dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Profile ich autorów zostaną usunięte przez Administratorów. O naruszeniu dobrych obyczajów decydują Administratorzy. Administratorzy mogą usunąć materiały, w szczególności materiały graficzne, uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania jedynie takich materiałów, co do których posiada prawa autorskie lub zgodę autora na ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczenie w Portalu materiałów naruszających prawa autorskie osób trzecich.
 8. Użytkownik publikujący w Portalu treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Spółki z tytułu nieodpłatnego wykorzystania tych treści.
 9. Użytkownik udziela Spółce prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego materiałów przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacja listy kontaktów albo dyskusji na forum zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).
 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§6. Prawa i obowiązki Spółki

 1. W przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę, w szczególności z powodu złamania przepisów regulaminu i/lub przepisów prawa, Spółka zastrzega sobie prawo do zachowania danych Użytkownika, takich jak w szczególności adres IP lub adres mailowy, koniecznych do uniemożliwienia takiemu Użytkownikowi ponownej rejestracji w Portalu. Podstawą prawną zachowania danych jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. W przypadku rozwiązania umowy na żądanie Użytkownika, Spółka zastrzega sobie prawo do pozostawienia w Portalu materiałów dodanych przez Użytkownika w dziale „Wiedza”. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Użytkownik zachowuje autorskie prawa osobiste w stosunku do zamieszczonych materiałów, zgodnie z art. 16 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Pozostałe dane udostępnione przez Użytkownika oraz dodane przez Użytkownika materiały ulegają likwidacji, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w §6 pkt 1.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Spółka SailMedia przetwarza dane użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Żeglarze.net przez Użytkowników. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone przez Użytkowników treści sprzeczne z Regulaminem i/lub obowiązującym prawem.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 7. Spółka wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i dostępnych w Portalu funkcjonalności odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Żadne umieszczone w Portalu dane, informacje i materiały, a także dostarczane przez osoby trzecie za pośrednictwem Portalu produkty i usługi nie są objęte gwarancją Spółki co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 8. Spółka nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalut, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 9. Odpowiedzialność Spółki za należytą jakość towarów i usług odpłatnych świadczonych przez Spółkę określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 10. Spółka nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Portalu w całości albo w części.
 11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Portalu.
 12. W przypadku otrzymania przez Spółkę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone przez Użytkowników w Portalu informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak m.in.: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług.
 14. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez Spółkę.
 15. Spółka zastrzega sobie prawo do:
  1. Zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
  2. usuwania wszelkich materiałów oraz plików zawierających treści obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich,
  3. zablokowania i usunięcia z Portalu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu Portalu,
  4. przetwarzania materiałów lub wypowiedzi Użytkownika dla potrzeb świadczonych usług.

§7. Reklamacje

 1. Błędy w funkcjonowaniu Portalu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie wysłane na adres: pomoc@zeglarze.net.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Spółkę w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Spółka zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
 3. W przypadku, gdy jest to konieczne dla usunięcia błędu lub problemu w funkcjonowaniu Profilu lub Portalu Spółka zastrzega sobie prawo do ingerencji w Profil Użytkownika.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Portalu nie będą rozpatrywane. Spółka nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Portal oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność Spółki, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Spółka dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony, jakim jest Spółka bądź inny podmiot.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
 4. Spółka zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia 3 z przyczyn niezależnych od Spółki.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania w Portalu wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym ze Spółką na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.
 6. W przypadku niewyrażenia zgody na zmiany w Regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia konta w sposób opisany w §3 pkt 9.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 21 grudnia 2009r.

Copyright © 2008-2011 Żeglarze.net
O serwisie Regulamin Polityka prywatności Bannery Kontakt