Polityka prywatności portalu Żeglarze.net

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest właściciel portalu Żeglarze.net, spółka SailMedia sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Literackiej 2/25. Spółka przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Spółka przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

Użytkownicy

Portal Żeglarze.net ma charakter otwarty. Oznacza to, że zamieszczane przez zarejestrowanych użytkowników materiały są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, chyba że Użytkownik w ustawieniach Profilu zastrzegł inny poziom dostępności swoich danych, określający poziom widoczności danych:

  1. wszyscy użytkownicy Internetu
  2. wszyscy zarejestrowani Użytkownicy portalu Żeglarze.net
  3. moi znajomi

Komentarze, materiały, wiadomości zamieszczane w kategoriach, grupach i galeriach publicznych widoczne są dla wszystkich. Wiadomości zamieszczane w galeriach grupach prywatnych widoczne są jedynie dla członków tych grup oraz dla Administratorów. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników.

Dane wymagane podczas rejestracji:

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych:

  1. imienia (imion) i nazwiska,
  2. daty urodzenia,
  3. adresu poczty elektronicznej (login),
  4. hasła.

Dane ujawniane w Profilu:

W Profilu wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem:

  1. daty urodzenia
  2. adresu poczty elektronicznej (loginu),
  3. hasła

Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie, w szczególności posiadane patenty, obrany przez Użytkownika Nick, odbyte rejsy, członkostwo w klubach i innych organizacjach, kontaktów, lista grup, do których należy dany Użytkownik oraz lista wypowiedzi danego Użytkownika w portalu Żeglarze.net

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne portalu Żeglarze.net. Informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, ilość odsłon stron, ilość wizyt, informacje dotyczące numerów IP korzystających w jakikolwiek sposób z serwisu mogą być zbierane i analizowane przez Serwis w celach technicznych i marketingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dane Cookies

Portal Żeglarze.net korzysta z cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Spółkę (administratora danych). Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. W przypadku usunięcia Profilu Użytkownika, portal Żeglarze.net może odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania Użytkownikowi możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania portalem Żeglarze.net. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Odnośniki do innych stron

Portal Żeglarze.net może zawierać odnośniki do innych stron. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie portalu Żeglarze.net

Informacje wysyłane do Użytkownika

Portal Żeglarze.net zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.


Copyright © 2008-2011 Żeglarze.net
O serwisie Regulamin Polityka prywatności Bannery Kontakt